Thaigaming Network the 10th: evolution of the future.

สมัครสมาชิก | รายชื่อสมาชิก | Social Groups | ปฏิทิน | ค้นหา | ข้อความใหม่วันนี้ | ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว |


กลับไป   Thaigaming > Computer and Technology > Software


 • วันนี้ท่านสามารถ ใช้โทรศัพท์ หรือ Tablet ของท่านเล่น TG : Portal Game Mobile ได้แล้ววันนี้ เพียงเข้าทาง m.thaigaming.com


 • ตอบ
   
  Share คำสั่งเพิ่มเติม แสดงผล
  เก่า 31 Mar 2009, 18:09   #1 (permalink)
  สมาชิก TG เต็มตัว
   
  tevadaa12's Avatar
   
  สมัคร: Dec 2006
  โพส: 251
  รับคำขอบคุณ: 203
  ดาวโหลด: 15
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  tevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 aura
  ส่ง SMS ฟรี 50ข้อความต่อเบอร์ เฉพาะระบบ AIS 1-2-call

  โปรแกรมส่ง SMS & MMS ฟรี (1-2-Call)

  เป็นโปรแกรมส่ง SMS และ MMS ฟรี50ข้อความโดยต้องใช้เบอร์ของ 12call สมัครนะคับ
  ถ้าครบ50ข้อความแล้วก็หาเบอร์ 12call มาสมัครใหม่ก็ได้คับ

  http://www.mediafire.com/file/l5mtdm...plugin_eng.rar

  ไม่ซ้ำกะเจ๊
  padbouk เค้านะ อิอิ

  รายละเอียด เข้าๆไปดูที่เว็ปไซต์ http://www.toolbar.ais.co.th/ ได้เลย
  อ้างอิง:
  ขอต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่การสมัครใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar หรือบริการส่งข้อมูลรูปแบบ SMS (Short Message Service) และ MMS (Multimedia Message Service) บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Telemessage Mail Plug-In Software หรือที่จะใช้ชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น (“โปรแกรมสำเร็จรูป”) ผ่านช่องทาง Icon Tray, Microsoft Outlook Express, Internet Explorer และ Right-Click of the Mouse โดยใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ADVANCE/1-2-CALL! ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กำหนดขึ้น ณ วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต และบริการนี้สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการที่จดทะเ บียนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ADVANCE หรือผู้ใช้บริการที่แสดงตนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เ คลื่อนที่ระบบ 1-2-CALL! กับบริษัทเท่านั้น
  ผู้ใช้บริการต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และให ้ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนสมัครใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar เมื่อผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ Password ทาง SMS มายังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการสมัครใช้บ ริการ และต้องเก็บ Password ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป และเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรู ป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเรียบ ร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username (หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สมัครใช้บริการ) และ Password ทาง SMS อีกครั้ง และต้องเก็บ Username/Password ดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar ในแต่ละครั้ง
  บริษัทดำเนินการควบคุมเว็บไซต์นี้ และให้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar จากสำนักงานในประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar
  1. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นต้น ยกเว้นโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและถือสิทธิ์โดยบริษั ท
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการให้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar นี้ บริษัทเป็นเพียงช่องทางการส่ง SMS และ MMS เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมส ำเร็จรูปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการสำหรับป ระกอบการใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar ด้วยตนเอง และตกลงใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการโปรแกรมสำเ ร็จรูปกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทุกปร ะการ
  3. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการส่ง SMS/MMS บนบริการ AIS SMS/MMS Toolbar มีข้อจำกัด ดังนี้
  (1) ในการส่งข้อความโดยใช้ SMS แต่ละครั้ง ความยาวของข้อความต้องไม่เกิน 5 SMS โดยในแต่ละ SMS จะมีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร กรณีเป็นการส่งข้อความภาษาอังกฤษ หรือไม่เกิน 70 ตัวอักษร กรณีเป็นการส่งข้อความภาษาไทย หรือภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน
  (2) ในการส่งภาพนิ่ง เสียง ข้อความอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน โดยใช้ MMS แต่ละครั้ง ขนาดของภาพนิ่ง เสียง ข้อความดังกล่าวต้องไม่เกิน 100 KB
  4. ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้จดทะเบียนหรือเป็นผู้แส ดงตนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาลงทะเ บียนสมัครใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar นี้ และรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้กรอกเพื่อสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อม ูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
  5. การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบการให้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้นำ Password ไปใช้ หรือผู้ที่แอบอ้างนำ Password ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช ้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูก พันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของ Password และในฐานะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงต้องรั บผิดชอบในการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิ ดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด

  6. หากผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นนำ Password ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องแจ้งมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อทำการยกเลิก Password ดังกล่าวให้ทันที
  7. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar ตามอัตราค่าใช้บริการที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการ ขายสำหรับบริการ AIS SMS/MMS Toolbar ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ ตามวิธีการที่บริษัทประกาศไว้ในใบแจ้งหนี้ จดหมาย หรือข่าวสารที่ส่งให้ผู้ใช้บริการ ภายใต้อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายที่ผู ้ใช้บริการแสดงความประสงค์ใช้บริการ
  8. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar เพื่อการส่งข้อมูลรูปแบบ SMS และ MMS ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น และไม่นำออกให้เช่าหรือให้บริการแก่ผู้อื่น หรือเพื่อการอื่นอันมิได้ออกแบบไว้ หรือไม่เหมาะสมตามสมควร ทั้งจะไม่ใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar โดยประการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
  9. ผู้ใช้บริการตกลงไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีผ่านบริการ AIS SMS/MMS Toolbar รวมทั้งไม่ส่งหรือเผยแพร่ SMS หรือ MMS ที่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือละเมิดต่อผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย
  10. ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับบริการ AIS SMS/MMS Toolbar บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ มายังผู้ใช้บริการ
  11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการใช้บริการของ ผู้ใช้บริการไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง กับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ AIS SMS/MMS Toolbar
  12. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกไว้บนเว็บไซต์ในขั้นตอนการ ลงทะเบียนสมัครใช้บริการนี้ จะถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยบริษัทจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวัง ในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อม ูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็น และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
  13. กรณีมีการออกกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ จากหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการโทร คมนาคมที่มีผลทำให้ต้องแก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกการให้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าว รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการให้สอดคล้องกันได้ทันท ี และไม่ถือว่าบริษัทปฏิบัติผิดเงื่อนไขการให้บริการนี ้ และการที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าว
  14. กรณีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำไว้กับบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทระงับและ/หรือยกเลิกการใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บร ิการทราบล่วงหน้า
  15. กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกที่บริษัทกำหนดไว้ให้ เรียบร้อยก่อน

  คำเตือน
  โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริ การ AIS SMS/MMS Toolbar ผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงเงื่อนไขการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ให้บริกา รโปรแกรมสำเร็จรูปกำหนดไว้อย่างละเอียด การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด ดังกล่าวทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด ไว้นี้ ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้บริการ AIS SMS/MMS Toolbar บนเว็บไซต์นี้
  __________________
  Click the image to open in full size.

  ชอบ หรือถูกใจ ขอบคุณเป็นกำลังใจสักนิดครับ!!!

  แก้ไขโดย tevadaa12 : 31 Mar 2009 เวลา 18:18
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 31 Mar 2009, 18:56   #2 (permalink)
  สมาชิก TG รุ่นใหญ่
   
  mp10032551's Avatar
   
  สมัคร: Aug 2006
  สถานที่: Unknow
  โพส: 909
  รับคำขอบคุณ: 21
  ดาวโหลด: 207
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  mp10032551 auramp10032551 auramp10032551 aura
  ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mp10032551
  ถ้าหมดแล้ว ก็หาใหม่เหรอ

  - -"

  มันฟรีตรงไหนครับ

  ถ้าอยากคุ้มๆ ก็ใช้โปร sms สิ
  จ่าย 99 บาทต่อเดือนส่งได้ 500 ครั้ง คุ้มกว่านะ
  __________________
  Click the image to open in full size.


    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 31 Mar 2009, 19:01   #3 (permalink)
  สมาชิก TG เต็มตัว
   
  tevadaa12's Avatar
   
  สมัคร: Dec 2006
  โพส: 251
  รับคำขอบคุณ: 203
  ดาวโหลด: 15
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  tevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 auratevadaa12 aura
  ยังไงก็ฟรีตั้ง 50ข้อความน่ะครับ
  __________________
  Click the image to open in full size.

  ชอบ หรือถูกใจ ขอบคุณเป็นกำลังใจสักนิดครับ!!!
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 09 Jul 2009, 13:41   #4 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Jul 2009
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  pawana aura
  บิว

  คิดถึง
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 10 Jul 2009, 00:00   #5 (permalink)
  น้องใหม่ TG
   
  runn1234's Avatar
   
  สมัคร: Jul 2009
  โพส: 40
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  runn1234 aura
  งงอ่า ใช้ยังไง ><
  __________________
  Click the image to open in full size.
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 05 Aug 2009, 11:12   #6 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Aug 2009
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  icebay aura
  fy6e4rdddddddddrtttttt
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 19 Aug 2009, 16:32   #7 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Aug 2009
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  bunyy rapbit aura
  ใชไงอ่ะคับ

  บอกหน่อย
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 24 Aug 2009, 20:21   #8 (permalink)
  Banned
   
  สมัคร: Dec 2008
  โพส: 56
  รับคำขอบคุณ: 2
  ดาวโหลด: 5
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  boy258 aura
  ก็ สมัครแล้ว เอา 1 เบอ ais ใส่เข้าไป ก็ส่ง sms ฟรี 50 ข้อความ
  พอครบ 50 ข้อความ ก็ เอาเบอใหม่สมัครสิ ก็จะฟรีอีก ทำไมคนพวกนี้เข้าใจยากจังเลยนะ
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 25 Aug 2009, 21:56   #9 (permalink)
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG
   
  charge01's Avatar
   
  สมัคร: Jun 2006
  สถานที่: Real World
  โพส: 2,443
  รับคำขอบคุณ: 348
  ดาวโหลด: 78
  อัพโหลด: 2
  Rep Power: 0
  charge01 aura
  charge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 auracharge01 aura
  ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง charge01
  เคยมีส่งฟรีของ Dtac อ่า เติมเลขไรจำไมไ่ด้ แต่บัดเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้ว - -
  __________________
  Click the image to open in full size.
  Click the image to open in full size.
  ใครเคยเล่น Red Alert 2, Yuri's Revenge
  ใครอยากเล่นแบบออนไลน์
  คุณก็สามารถมาประลองฝีมือกันได้
  แม้คุณจะตั้งค่าไม่เป็น หรือใช้ Windows อะไรก็ตามเช่น XP ,Vista ,Windows 7
  เรามีคู่มือการตั้งค่า ... แล้วมาเจอกันที่เว็บไซต์นี้แล้วกัน
  http://www.thaira2.com


  หากจะขอบคุณ คลิกที่ Click the image to open in full size. ก็พอ
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 25 Aug 2009, 22:44   #10 (permalink)
  JIR
  น้องใหม่ TG
   
  JIR's Avatar
   
  สมัคร: Jul 2009
  โพส: 20
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 1
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  JIR aura
  เหมือนแชร์ลูกโซ่ไง
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 15 Oct 2009, 20:27   #11 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Oct 2009
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  nulove aura
  ไม่คิดจะกลับบ้านมาดูลูกเลยหรือไง

  ติดมากไปแล้วมั้งเหล้ากับเพื่อนอ่ะ

  อย่าให้เป็นเหมือนที่เคยเป็นมามั้งนะ
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 16 Oct 2009, 12:23   #12 (permalink)
  Banned
   
  สมัคร: Jul 2009
  สถานที่: ในคืนมืดมิดที่ไร้ซึ่งแสงสวางนำทางอยู่อย่างอ้างว้างเดียวดายและไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะก้าวเดินต่อไป
  โพส: 2,081
  Blog Entries: 152
  รับคำขอบคุณ: 223
  ดาวโหลด: 32
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  BB_Boom aura
  BB_Boom auraBB_Boom aura
  งงอ่ะ.....
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 07 Jun 2010, 21:58   #13 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Jun 2010
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  alonebee aura
  วันนี้ทำงานไหม
  ฝานหวานน๊..^^
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 08 Jun 2010, 16:41   #14 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Jun 2010
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  chit_20 aura
  ตั้งจัยทำงานนะ ดูแลตัวเองดีๆๆ

  สัญญานะว่าอย่าคิดมาก อดทนให้มา

  แล้วมันจะดีเอง อย่าลืม กินข้าวทุกมื้อละ

  เป็นห่วงเสมอ """ ชิต ""
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 30 Jun 2010, 09:26   #15 (permalink)
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
   
  สมัคร: Jun 2010
  โพส: 1
  รับคำขอบคุณ: 0
  ดาวโหลด: 0
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  supaporn sangaraeng aura
  ไม่รู้เรื่องว่าส่งแบบไหนใครรู้บอกท

  ไม่รู้เรื่องว่าส่งแบบไหน ใครรู้บอกที

  แก้ไขโดย supaporn sangaraeng : 30 Jun 2010 เวลา 15:08 เหตุผล: Automerged Doublepost
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  ตอบ  คำสั่งเพิ่มเติม
  แสดงผล

  กฎการส่งข้อความ
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is ใช้ได้
  Smilies are ใช้ได้
  [IMG] code is ใช้ได้
  HTML code is งดใช้
  Trackbacks are ใช้ได้
  Pingbacks are ใช้ได้
  Refbacks are งดใช้


  Home | News | Event | Article | Howto | Preview | Review | Cheat | Play | Anime | Club | Download | Blog | Group | Service | Forum

  Copyright © 2000-2013 Thaigaming Network. All Right Reserved.