ไฟล์เพลง gp5. เอสไว้ใช้กับ โปรแกรม GuitarPro (ไว้แกะเพลงตามต้องการ)

http://www.linkbucks.com/link/d7d44d39