คำไทยมักเขียนผิดResults 1 to 9 of 9

ชื่อกระทู้: คำไทยมักเขียนผิด

 1. #1
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน HardcoreGamer's Avatar
  สมัคร
  Oct 2007
  สถานที่
  LPCT
  โพส
  5,625
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0

  Lightbulb คำไทยมักเขียนผิด

  ผมเห็นหลายคนเขียนผิดน่ะครับ เลยเอามาให้สังเกต

  อนุญาต

  คำในภาษาบาลีที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยและมักมีผู้เขียน ผิดบ่อย ๆ คำหนึ่งก็คือ คำว่า “อนุญาต”
  ที่หมายความว่า ยินยอม หรือ ยกให้ คือที่ “ญาต” มักจะเขียนเป็น “ญาติ” อยู่บ่อย ๆ มีผู้ถามว่าทำไมจึงใช้
  “ญาติ” ไม่ได้ และทำไมจึงต้องใช้ “ญาต” ด้วย

  ความจริงคำว่า “ญาต” กับ “ญาติ” ในภาษาบาลี ก็มาจากรากศัพท์หรือธาตุ (root) เดียวกัน คือ
  า ธาตุ ในอรรถว่า “รู้” ถ้าลง ต ปัจจัยในกริยากิตก์ เป็น “าต” ก็แปลว่า
  “รู้แล้ว” หรือ “อันเขารู้แล้ว” แต่ถ้าลง ติ ปัจจัย ในนามกิตต์ ก็เป็นคำนาม หมายถึง
  “คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหร ือฝ่ายแม่” ทางบาลีหมายถึงญาติสายตรง
  คือนับจากตัวเราขึ้นไป ๓ ชั่วคน ก็ได้แก่พ่อแม่ ๑ ปู่ย่าตายาย ๑ และปู่ทวดย่าทวด ตาทวดยายทวด ๑ และ
  นับจากตัวเราลงไป ๓ ชั่วคน ได้แก่ ลูก ๑ หลานซึ่งเป็นลูกของลูก ๑ และเหลนซึ่งเป็นหลานของลูกสายตรง ๑
  รวมทั้งตัวเราด้วยเป็น ๗ ชั่วโคตรพอดี ที่กฎหมายสมัยโบราณให้ลงโทษประหารชีวิต ๗ ชั่วโคตร ก็คือ
  ประหารชีวิตตัวเราพร้อมทั้ง พ่อแม่เรา ปู่ย่า ตายายเรา ปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดของเรา ซึ่งเป็นสายบน
  กับลูก หลาน และเหลน สายตรงของเรา ซึ่งเป็นสายล่าง

  คำที่ใช้เข้าคู่กับ “ญาติ” ซึ่งมักพบในกฎหมายเก่า ๆ ก็คือคำว่า “สาโลหิต” โดยท่านใช้ว่า
  “ญาติสาโลหิต” (ยา-ติ-สา-โล-หิด) หมายถึง ญาติร่วมสายเลือด ซึ่งเรามักพูดเป็นแบบไทยว่า “ญาติสายโลหิต”
  (ยาด-สาย-โล-หิต) ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน คู่กับ “วิสสาสิกญาติ”
  อันได้แก่บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกัน บางทีก็สนิทสนมยิ่งกว่าญาติร่วมสายโลหิตเสียอีกมีบาล ีบทหนึ่งว่า
  “วิสฺสาสา ปรมา าติ” ท่านมักแปลกันว่า “ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง”
  แต่บางท่านก็บอกว่าต้องเป็น วิสฺสาสปรมา าติ” แปลว่า “ญาติมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่ง”
  หมายความว่า ญาติที่มีความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติที่ดีที่สุด แต่ในความแรก
  หมายถึงใครก็ได้ที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นพิเศษ แล้วถือว่ายิ่งกว่าผู้เป็นญาติร่วมสายโลหิตแต่มิได้ร
  ู้จักมักคุ้นหรือสนิทสนมกันเสียอีก

  นอกจากนั้น ก็มีคำที่เรานำมาใช้เป็นกริยาที่ออกเสียงว่า “ยาด” เช่นกัน นั่นคือคำว่า “อนุญาต”
  ซึ่งแปลว่า “ยินยอม, ยอมให้, ตกลง” นั้น มักมีผู้เขียนผิดเป็น “อนุญาติ” อยู่เสมอ คำนี้มาจากคำบาลีว่า
  “อนุญฺญาต” เป็นคำกริยา เมื่อเรานำมาใช้ในภาษาไทย เราตัด ญ
  ซึ่งเป็นพยัญชนะสังโยคหรือตัวซ้อนที่เหมือนกันออกตัว หนึ่ง จึงเป็น “อนุญาต” ถ้าหากเขียนเป็น “อนุญาติ”
  ก็ต้องแปลว่า “ญาติผู้น้อย” ซึ่งตรงข้ามกับ “ญาติผู้ใหญ่”

  สาเหตุที่มีผู้เขียน “อนุญาต” เป็น “อนุญาติ” นั้น ก็คงถือเอาคำว่า “อนุมัติ, สมมุติ”
  ซึ่งลงท้ายด้วย “ติ” เป็นแนวเทียบนั่นเอง

  คำว่า “อนุญาต” ที่ถูกจึงต้องใช้ “ญาต” (ยา-ตะ) ไม่ใช่ “ญาติ” (ยา-ติ) ดังกล่าวแล้ว.

  ผู้เขียน : ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
  ที่มา : ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๒๐๖-๒๐๘.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สังเกต-อนุญาต

  คำในภาษาบาลีและสันสกฤตที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยและมัก จะเขียนผิดอยู่บ่อย ๆ
  นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่คำที่เราพบว่าเขียนหรือพิมพ์ผิดบ่อยเป็นพิเศษก็คื อคำว่า “สังเกต” กับ
  “อนุญาต” ซึ่งมักเขียนเป็น “สังเกตุ” และ “อนุญาติ” เสมอ

  สาเหตุที่ทำให้มีผู้เขียนคำทั้ง ๒ นี้ผิดอยู่บ่อย ๆ ก็คงเนื่องมาจากใช้คำอื่นซึ่งมีเสียงคล้าย
  ๆ กันเป็นแนวเทียบนั่นเอง เช่นคำว่า “สังเกต” ที่มีผู้เขียนเป็น “สังเกตุ” ที่ตัว ต มีสระอุ ด้วย
  ก็คงจะถือเอาคำว่า “เหตุ” เป็นแนวเทียบ เมื่อคำว่า “เหตุ” ใช้ ต สระอุสะกด คำว่า “สังเกต” ก็ควรใช้ ต
  สระอุสะกดด้วย จะได้เข้าชุดกัน

  ความจริงแล้วคำว่า “สังเกต” ต้องใช้ ต สะกด โดยไม่ต้องมีสระอุ ทั้งนี้เพราะคำว่า “สังเกต”
  มาจากคำบาลีว่า “สงฺเกต” (สัง-เก-ตะ) ที่ตัว ต ไม่มีสระอุ แปลว่า “กำหนดไว้, หมายไว้”
  คำบาลีใช้เป็นคำนาม แต่ไทยเรานำมาใช้เป็นกริยา ถ้าหากเราเขียนเป็น “สังเกตุ” ก็ต้องแปลไปอีกอย่างหนึ่ง
  คือแปลว่า “ธงดี” หรือ “ธงพร้อม” เพราะคำว่า “เกตุ” (เก-ตุ) ในภาษาบาลีแปลว่า “ธง" “สัง”
  เป็นคำอุปสรรค (prefix) แปลว่า “พร้อม, กับ, ดี”

  ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ นอกจากจะเก็บคำว่า “สังเกต” ไว้แล้ว
  ยังได้เก็บลูกคำไว้อีกคำหนึ่ง คือคำว่า “สังเกตการณ์” (สัง-เกด-กาน) และได้ให้บทนิยามไว้ว่า “ก.
  เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวโดยละเอียด. น.
  เรียกผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงว่ า ผู้สังเกตการณ์.”

  ส่วนคำว่า “เหตุ” (เห-ตุ) เป็นทั้งคำบาลีและสันสกฤต เราอ่านว่า “เหด” พจนานุกรม
  ได้ให้ความหมายไว้ว่า “น. สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, เค้ามูล, เรื่อง; เหตุผล. สัน. ด้วย, เพราะ.”
  คำนี้ที่ตัว ต ต้องมีสระอุ

  คำว่า “อนุญาต” ก็ทำนองเดียวกัน คือ มักมีผู้เขียนเป็น “อนุญาติ” ที่ตัว ต มีสระอิด้วย คำว่า
  “อนุญาต” นี้มาจากภาษาบาลีว่า “อนุญฺาต” เป็นคำกริยา แปลว่า “อันเขาอนุญาตแล้ว” ตามรูปศัพท์
  “อนุ” ในที่นี้ แปลว่า “ตาม” “ญาต” (ยา-ตะ) แปลว่า “รู้แล้ว” คำว่า “อนุญาต” ตามรูปศัพท์จึงหมายความว่า
  “ท่านได้รับรู้แล้ว” นั่นเอง แต่เราแปลทับศัพท์ไปเลย พจนานุกรม ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ก. ยินยอม,
  ยอมให้, ตกลง.”

  คำว่า “อนุญาต” นี้ ถ้าเขียนเป็น “อนุญาติ” ที่ ต มีสระอิด้วยก็ต้องแปลว่า “ญาติผู้น้อย”
  คำว่า “อนุ” ในที่นี้แปลว่า “น้อย” ไม่ใช่ “ภายหลัง, ตาม” เพราะคำว่า “อนุญาติ” (อะ-นุ-ยา-ติ)
  ไม่ได้แปลว่า “ญาติภายหลัง” หรือ “ตามญาติ” หรือ “ญาติที่ตามมา” อย่างแน่นอน

  เพราะฉะนั้น คำว่า “สังเกต” ที่ตัว ต ไม่ต้องเติมสระอุ และคำว่า “อนุญาต” ที่ตัว ต
  ก็ไม่ต้องเติมสระอิลงไป เพราะจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่องละราว ทีเดียว.

  ผู้เขียน : ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
  ที่มา : ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๓๖๖-๓๖๗.

 2. #2
  สมาชิก TG แรกเริ่ม barcode7's Avatar
  สมัคร
  Nov 2006
  สถานที่
  bkk
  โพส
  101
  Rep Power
  0
  อืม ทางการไปมั้ย อะ แต่ ก็ ขอบคุณ เน้อ

 3. #3
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน HardcoreGamer's Avatar
  สมัคร
  Oct 2007
  สถานที่
  LPCT
  โพส
  5,625
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0
  ฮ่าๆ ความรู้รอบตัวครับ

 4. #4
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG Myzrael's Avatar
  สมัคร
  May 2006
  สถานที่
  Along the path to the brightest star in the universe...
  โพส
  2,166
  Blog Entries
  2
  Rep Power
  0
  สาระดีนะครับ เด็กสมัยเนี้ยมักใช้คำผิดๆ ถูกๆ อยู่เรื่อยแน่ะ สมควรที่จะต้องมีการย้ำเตือนกันบ้างและ -0-
  Find a penny
  Pick it up
  All that day you'll have good luck.

  Lose a penny
  Curse your strife
  You won't see it in your fucking life.  ...Bitch.

 5. #5
  สมาชิก TG เต็มตัว contecain's Avatar
  สมัคร
  Aug 2006
  โพส
  313
  Rep Power
  0
  มีหลายคำนะ แต่ไม่รู้ว่าที่ถูกคืออะไร
  เช่น
  ผัดไท-ผัดไทย
  ใครคิดออกมาโพสหน่อย

 6. #6
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน samza101's Avatar
  สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  อยู่ในใจใครบางคน >< แย่จัง
  โพส
  4,540
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ contecain อ่านข้อความ
  มีหลายคำนะ แต่ไม่รู้ว่าที่ถูกคืออะไร
  เช่น
  ผัดไท-ผัดไทย
  ใครคิดออกมาโพสหน่อย
  หรือว่าแบบนี้ "ผัดทัย" ฮ้าๆๆ
  Game PC

  H
  ardware Software


 7. #7
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG sc0111's Avatar
  สมัคร
  Mar 2007
  โพส
  1,621
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ samza101 อ่านข้อความ
  หรือว่าแบบนี้ "ผัดทัย" ฮ้าๆๆ
  หรือว่าแบบนี้ ผัดไธย ???

 8. #8
  Cantabile☆~~!!!! redshadow's Avatar
  สมัคร
  Dec 2007
  สถานที่
  Old Trafford~~!!
  โพส
  1,912
  Blog Entries
  3
  Rep Power
  0
  หรือผัดธัย -*-

  กรักๆๆ
  สนันสนุนการใช้ "ภาษาไทย" ที่ถูกต้อง

  มารยาทที่ดี ขอบคุณ สวัสดี ขอโทษควรใช้ให้เป็นนิสัย


 9. #9
  น้องใหม่ TG YANGAMIREDX's Avatar
  สมัคร
  Feb 2007
  สถานที่
  ๋อ่างล้างจาน
  โพส
  65
  Rep Power
  0
  มิน่า ข้าน้อยเขียน ญาติ โดนวงกลับมาทุกครั้งเลย - -
  อณุภาคมินอฟสกี้
  1. สามารถขัดขวางคลื่นไฟฟ้าชนิดต่างที่ลอยในอากาศได้เช่ น ไมโครเวฟ ซึ่งถูกนำมาปรับใช้ในการรบกวนเรดาร์และระบบสื่อสาร
  2. เมื่อปล่อยออกไปในอากาศมันจะรวมตัวกันเป็นผลึกขนาดเล ็ก และจะมีประจุไฟฟ้าระหว่างผลึก ก่อให้เกิดม่านพลัง ที่สามารถสะท้อน/เบี่ยงเบนลำแสง ซึ่งถูกนำมาปรับใชเป็นไอฟิลด์
  3. ผลึกขนาดเล็กนั้นจะมีแรงผลักระหว่างกันเมื่อมีการบีบ อัดพวกมันเข้าด้วยกัน ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นระบบมินอฟสกี้คราฟท์สำหรับบิน
  4. เมื่อบีบอัดประจุลบและบวกของอณุภาคจนกลายเป็น เมก้าพาติเคิล

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us