-วิจัยคณิตศาสตร์ ป.1-3
-การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณ การหาร
- การสร้างเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อก ารสอนGSP
- การพัฒนาทักษะการลบเลข
- การ ใช้ แบบ ฝึก ทักษะ และ การ เสริม แรง
- การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแต่งโจทย์ทางคณิตศาสตร์
- การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ ม.5
ดาวน์โหลด