Thaigaming Network the 10th: evolution of the future.

สมัครสมาชิก | รายชื่อสมาชิก | Social Groups | ปฏิทิน | ค้นหา | ข้อความใหม่วันนี้ | ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว |


กลับไป   Thaigaming > Thaigaming Contents > Articles


 • วันนี้ท่านสามารถ ใช้โทรศัพท์ หรือ Tablet ของท่านเล่น TG : Portal Game Mobile ได้แล้ววันนี้ เพียงเข้าทาง m.thaigaming.com


 • ดูผลการโหวต: คุณรู้จักวิธีนี้และใช้บ่อยแค่ไหน?
  ไม่รู้และไม่เคยใช้เลยเพราะเพิ่งรู้จากที่นี่แหละ 144 41.50%
  ใช้บ้างแต่มันยุ่งยากขี้เกียจกดปุ่ม 136 39.19%
  ใช้บ่อยเพราะชอบตัวอักษรแปลกๆ 67 19.31%
  ผู้โหวต: 347. ไม่อนุญาติให้โหวตกระทู้นี้

  Comment
   
  Share เครื่องมือ แสดงผล
  เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt
  เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt
  เขียนโดย SuperFat
  06 Mar 2009
  เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

  เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

  เคยเห็นไหมครับ ว่าเวลาที่คุย IM ไม่ว่าจะเป็น MSN, Live Messenger, Skype, Goolgle Talk, Yahoo Messenger หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่นๆ เราจะเห็นว่าบางคนหรือคู่สนทนาของเราพิมพ์สัญลักษณ์ต ัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษๆ แปลกๆส่งมา หรือแม้กระทั่งตกแต่งเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook, Myspace, Hi5, Exteen, Bloggang เป็นต้น แล้วเราจะเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั ้นได้อย่างไร?

  วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียกใช้งานตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้นด้วยปุ่ม Alt คีย์ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

  วิธีการ ก็คือ ให้กดปุ่ม Alt คีย์ค้างไว้ ตามด้วยกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ดที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม Alt คีย์ที่กดค้างไว้ จากนั้นคุณก็จะเห็นตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษ ปรากฏขึ้นมาแล้วหล่ะครับ

  อ้างอิง:
  ยกตัวอย่าง เช่น: Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™

  Alt-0128 € Alt-0252 ü Alt-0129 � Alt-0130 ‚ Alt-0131 ƒ
  Alt-0132 „ Alt-0253 ý Alt-0133 … Alt-0134 † Alt-0135 ‡
  Alt-0136 ˆ Alt-0254 þ Alt-0137 ‰ Alt-0138 Š Alt-0139 ‹
  Alt-0140 Œ Alt-0255 ÿ Alt-0141 � Alt-0142 Ž Alt-0143 �
  Alt-0144 � Alt-0248 ø Alt-0145 ‘ Alt-0146 ’ Alt-0147 “
  Alt-0148 “ Alt-0249 ù Alt-0149 • Alt-0150 – Alt-0151 —
  Alt-0152 ˜ Alt-0250 ú Alt-0153 ™ Alt-0154 š Alt-0155 ›
  Alt-0156 œ Alt-0251 û Alt-0157 � Alt-0158 ž Alt-0159 Ÿ
  Alt-0160 Alt-0244 ô Alt-0161 ¡ Alt-0162 ¢ Alt-0163 £
  Alt-0164 ¤ Alt-0245 õ Alt-0165 ¥ Alt-0166 ¦ Alt-0167 §
  Alt-0168 ¨ Alt-0246 ö Alt-0169 © Alt-0170 ª Alt-0171 «
  Alt-0172 ¬ Alt-0247 ÷ Alt-0173 ­ Alt-0174 ® Alt-0175 ¯
  Alt-0176 ° Alt-0240 ð Alt-0177 ± Alt-0178 ² Alt-0179 ³
  Alt-0180 ´ Alt-0241 ñ Alt-0181 µ Alt-0182 ¶ Alt-0183 ·
  Alt-0184 ¸ Alt-0242 ò Alt-0185 ¹ Alt-0186 º Alt-0187 »
  Alt-0188 ¼ Alt-0243 ó Alt-0189 ½ Alt-0190 ¾ Alt-0191 ¿
  Alt-0192 À Alt-0236 ì Alt-0193 Á Alt-0194 Â Alt-0195 Ã
  Alt-0196 Ä Alt-0237 í Alt-0197 Å Alt-0198 Æ Alt-0199 Ç
  Alt-0200 È Alt-0238 î Alt-0201 É Alt-0202 Ê Alt-0203 Ë
  Alt-0204 Ì Alt-0239 ï Alt-0205 Í Alt-0206 Î Alt-0207 Ï
  Alt-0208 Ð Alt-0232 è Alt-0209 Ñ Alt-0210 Ò Alt-0211 Ó
  Alt-0212 Ô Alt-0233 é Alt-0213 Õ Alt-0214 Ö Alt-0215 ×
  Alt-0216 Ø Alt-0234 ê Alt-0217 Ù Alt-0218 Ú Alt-0219 Û
  Alt-0220 Ü Alt-0235 ë Alt-0221 Ý Alt-0222 Þ Alt-0223 ß
  Alt-0224 à Alt-0231 ç Alt-0225 á Alt-0226 â Alt-0227 ã
  Alt-0228 ä Alt-0230 æ Alt-0229 å
  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม Character Map Utility ซึ่งเป็นยูทิลิตีฟรีตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับวินโดวส์ ซึ่งคุณสามารถคัดลอก และวางตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Frontpage หรือโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Character Map Utility ทำได้ดังนี้
  1. ให้ไป Start > Programs > Accessories > System Tools > Character Map
  2. หรือไปที่ Start > Run > จากนั้นพิมพ์ว่า Charmap แล้ว OK หรือกดปุ่ม Enter
  3. หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบตัวอักษร แล้วคลิกที่ตัวอักษรพิเศษที่คุณต้องการ จากนั้นก็คลิก Copy แล้วเอาไปวางในโปรแกรมที่คุณต้องการ
  เห็นไหมหล่ะครับ วิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้งานตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษได้แล ้วหล่ะครับ

  เครดิต:
  Webmonster
  ที่มา http://webmonster.sapaan.net/archives/90#comment-282

  หรือจะลองดูตารางอันนี้ประกอบด้วยได้ครับ
  Special Characters — Alt Keyboard Sequences

  ที่มา http://tools.oratory.com/altcodes.html
  CharacterSequence
  backspaceAlt 8
  tabAlt 9
  line breakAlt 10
  ¤Alt 15
  Alt 20
  §Alt 21
  pasteAlt 22
  spaceAlt 32
  !Alt 33
  "Alt 34
  #Alt 35
  $Alt 36
  %Alt 37
  &Alt 38
  'Alt 39
  (Alt 40
  )Alt 41
  *Alt 42
  +Alt 43
  ,Alt 44
  -Alt 45
  .Alt 46
  /Alt 47
  0Alt 48
  1Alt 49
  2Alt 50
  3Alt 51
  4Alt 52
  5Alt 53
  6Alt 54
  7Alt 55
  8Alt 56
  9Alt 57
  :Alt 58
  ;Alt 59
  <Alt 60
  =Alt 61
  >Alt 62
  ?Alt 63
  @Alt 64
  AAlt 65
  BAlt 66
  CAlt 67
  DAlt 68
  CharacterSequence
  EAlt 69
  FAlt 70
  GAlt 71
  HAlt 72
  IAlt 73
  JAlt 74
  KAlt 75
  LAlt 76
  MAlt 77
  NAlt 78
  OAlt 79
  PAlt 80
  QAlt 81
  RAlt 82
  SAlt 83
  TAlt 84
  UAlt 85
  VAlt 86
  WAlt 87
  XAlt 88
  YAlt 89
  ZAlt 90
  [Alt 91
  \Alt 92
  ]Alt 93
  ^Alt 94
  _Alt 95
  `Alt 96
  aAlt 97
  bAlt 98
  cAlt 99
  dAlt 100
  eAlt 101
  fAlt 102
  gAlt 103
  hAlt 104
  iAlt 105
  jAlt 106
  kAlt 107
  lAlt 108
  mAlt 109
  nAlt 110
  oAlt 111
  pAlt 112
  CharacterSequence
  qAlt 113
  rAlt 114
  sAlt 115
  tAlt 116
  uAlt 117
  vAlt 118
  wAlt 119
  xAlt 120
  yAlt 121
  zAlt 122
  {Alt 123
  |Alt 124
  }Alt 125
  ~Alt 126
  Alt 127
  ÇAlt 128
  üAlt 129
  éAlt 130
  âAlt 131
  äAlt 132
  àAlt 133
  åAlt 134
  çAlt 135
  êAlt 136
  ëAlt 137
  èAlt 138
  ïAlt 139
  îAlt 140
  ìAlt 141
  æAlt 145
  ÆAlt 146
  ôAlt 147
  öAlt 148
  òAlt 149
  ûAlt 150
  ùAlt 151
  ÿAlt 152
  ¢Alt 155
  £Alt 156
  ¥Alt 157
  PAlt 158
  ƒAlt 159
  áAlt 160
  íAlt 161
  CharacterSequence
  óAlt 162
  úAlt 163
  ñAlt 164
  ÑAlt 165
  Click the image to open in full size.Alt 166
  Click the image to open in full size.Alt 167
  ¿Alt 168
  ¬Alt 170
  ½Alt 171
  ¼Alt 172
  ¡Alt 173
  «Alt 174
  »Alt 175
  ¦Alt 179
  ßAlt 225
  µAlt 230
  ±Alt 241
  °Alt 248
  Alt 249
  ·Alt 250
  ²Alt 253
  Alt 0128
  Alt 0132
  Alt 0133
  Alt 0134
  Alt 0135
  ˆAlt 0136
  Alt 0137
  ŠAlt 0138
  Alt 0139
  ŒAlt 0140
  Alt 0145
  Alt 0146
  Alt 0147
  Alt 0148
  Alt 0150
  Alt 0151
  ˜Alt 0152
  Alt 0153
  šAlt 0154
  Alt 0155
  œAlt 0156
  ŸAlt 0159
  ¨Alt 0168
  CharacterSequence
  ©Alt 0169
  ®Alt 0174
  ¯Alt 0175
  ³Alt 0179
  ´Alt 0180
  ¸Alt 0184
  ¹Alt 0185
  ¾Alt 0190
  ÀAlt 0192
  ÁAlt 0193
  ÂAlt 0194
  ÃAlt 0195
  ÄAlt 0196
  ÅAlt 0197
  ÈAlt 0200
  ÉAlt 0201
  ÊAlt 0202
  ËAlt 0203
  ÌAlt 0204
  ÍAlt 0205
  ÎAlt 0206
  ÏAlt 0207
  ÐAlt 0208
  ÒAlt 0210
  ÓAlt 0211
  ÔAlt 0212
  ÕAlt 0213
  ÖAlt 0214
  ×Alt 0215
  ØAlt 0216
  ÙAlt 0217
  ÚAlt 0218
  ÛAlt 0219
  ÜAlt 0220
  ÝAlt 0221
  ÞAlt 0222
  ãAlt 0227
  ðAlt 0240
  õAlt 0245
  ÷Alt 0247
  øAlt 0248
  üAlt 0252
  ýAlt 0253
  þAlt 0254
  เครื่องมือ

  articles ล่าสุด

  สมาชิกจำนวน 67 คน ที่ได้ขอบคุณ SuperFat สำหรับโพสที่มีประโยชน์นี้
   
  ความคิดเห็น: Bloody[i3]ixz on 07 Mar 2009, 08:07
  ขอบคุณมากครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #1 (permalink)  
  ความคิดเห็น: kobb08lnw on 07 Mar 2009, 08:52
  thankyou..
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #2 (permalink)  
  ความคิดเห็น: msupi999 on 07 Mar 2009, 10:44
  Thank you คับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #3 (permalink)  
  ความคิดเห็น: Sir_Analog on 07 Mar 2009, 11:50
  กำลังหาอยู่พอดีเลยครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #4 (permalink)  
  ความคิดเห็น: chocoboro on 07 Mar 2009, 13:10
  ใจจ้า ขอบคุงมาก
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #5 (permalink)  
  ความคิดเห็น: manano on 07 Mar 2009, 13:40
  ขอบคุณค๊าบ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #6 (permalink)  
  ความคิดเห็น: taekelolo on 07 Mar 2009, 13:52
  ขอบคุณ ครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #7 (permalink)  
  ความคิดเห็น: striderblue on 07 Mar 2009, 14:17
  ขอบคุณครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #8 (permalink)  
  ความคิดเห็น: SuperFat on 07 Mar 2009, 19:03
  อะโดนใจกันสิครับ ผมยังโดนเลย
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #9 (permalink)  
  ความคิดเห็น: iamatomix on 08 Mar 2009, 02:36
  รู้นานแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สักที
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #10 (permalink)  
  ความคิดเห็น: ton2496 on 08 Mar 2009, 10:33
  โดนใจมะมากเล้ย...............
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #11 (permalink)  
  ความคิดเห็น: onking on 08 Mar 2009, 10:38
  ตั้งเป็นรหัสลับ 555
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #12 (permalink)  
  ความคิดเห็น: garudaa on 08 Mar 2009, 15:00
  thankจร้า..........
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #13 (permalink)  
  ความคิดเห็น: nakarin531 on 08 Mar 2009, 15:09
  ใจครับเคยลองทำ

  แต่ทำได้แค่บางตัวครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  Comment

  Tags
  alt keys, alt keys codes, character map utility, ปุ่ม alt สร้างอักษรพิเศษ


  เครื่องมือ
  แสดงผล

  กฎการส่งข้อความ
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is ใช้ได้
  Smilies are ใช้ได้
  [IMG] code is ใช้ได้
  HTML code is ใช้ได้
  Trackbacks are ใช้ได้
  Pingbacks are ใช้ได้
  Refbacks are งดใช้


  Home | News | Event | Article | Howto | Preview | Review | Cheat | Play | Anime | Club | Download | Blog | Group | Service | Forum

  Copyright © 2000-2013 Thaigaming Network. All Right Reserved.